ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

Huaihai-Zongshen ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, Xuzou, Jiangsu, ചൈനയിലെ സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക വികസന മേഖല

ഫോൺ:+86 516 8216 5867

Mob/WhatsApp/WeChat:+86 138 1348 0124